LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

 

 

Literárně dramatický obor je určen všem dětem, které si rády hrají, mají v oblibě knížky a divadlo. Je skvělou volbou pro ty, kteří se v budoucnu chtějí připravovat na profesi založenou na komunikaci s lidmi. Literárně dramatický obor vychovává osobnosti, pro které se cílené, soustředěné vystupování na veřejnosti a tvořivá práce v kolektivu stává samozřejmostí.

Cílem výuky v hodinách dramatické výchovy je dát každému dítěti příležitost učit se spolupráci a tolerantnímu chování, povzbuzovat a vést jeho tvořivou obrazotvornost, poskytnout mu zkušenost samostatného myšlení, dát mu příležitost ke kontrolovanému emocionálnímu vybití a poskytnout mu prostor pro sebevyjádření v umění.

Výuka probíhá formou kolektivní (Dramatická průprava, Dramatika a slovesnost, Pohyb, Hudebně hlasová a rytmická průprava…) i skupinové (Přednes).

Nadaní žáci oboru jsou připravování ke studiu na Janáčkově konzervatoři v Ostravě - obor hudebně-dramatický nebo na DAMU v Praze.

 

Činnost LDO:

žáci LDO se během školního roku prezentují veřejnosti prostřednictvím:

- sólových přednesů na většině hlavních akcí školy a města

- moderováním koncertů, předehrávek, vernisáží a představení

- realizací divadelních a recitačních vystoupení a velkého představení LDO v MěDK (ve spolupráci s tanečním oborem)

- moderování Slavnostních koncertů ZUŠ v MěDK

- výchovných koncertů pro žáky základních škol 

Žáci LDO se každoročně účastní soutěží a přehlídek:

- přehlídky dětské recitace a dětského divadla "Dětská scéna"

- recitační soutěže středoškolské mládeže Wolkrův Prostějov, ve které se každoročně představují i v ústředním kole